NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Ledunka s.r.o.
IČO: 08783012,
se sídlem Na barikádách 449/35, Čakovice, 196 00 Praha 9,
zapsaná u Městského soud v Praze pod spisovou značkou C 325076
email: info@dimswim.cz
(„my“ popřípadě „prodávající“)
.

Ochrana údajů našich zákazníků je pro nás velice důležitá. Jako správce osobních údajů děláme vše pro to, aby vaše údaje byly v bezpečí.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem

Zpracováváme především následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma;
  2. telefonní číslo;
  3. emailová adresa;
  4. poštovní adresa;
  5. datum narození, případně IČO či DIČ;

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky či žádosti o zaslání ukázky, případně individuální komunikaci s námi.

Osobní údaje zadané při objednávkách zboží či ukázek můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem plnění našich zákonem stanovených povinností (evidence a archivace atd.) a na základě oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Vaši emailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb (více v odstavci Co vám můžeme zasílat (Obchodní sdělení) dále). Zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Osobní údaje zabezpečujeme proti zneužití. Jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

S kým sdílíme vaše údaje

Nezbytné údaje sdílíme s našimi partnery:

  1. provozujícími platební systémy, zejména společnostmi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242 a GOPAY s.r.o., IČO: 26046768.
  2. přepravním partnerům, zejména společnostem Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, PPL s.r.o., IČO: 25194798, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359, Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162, pokud vám doručují objednané zboží.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy a maximálně 10 let poté v případě našeho oprávněného zájmu, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, daňové předpisy).

Jaká máte práva

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady s tím spojené.

Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. úpravu.

Právo vznést námitku proti zpracování
Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu či automatizovaně. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely či tímto způsobem dále zpracovávat.

Právo na výmaz
Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme, zejména v případech kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; odvolali jste souhlas se zpracováním, byl-li titulem ke zpracování; vznesli jste námitky proti zpracování osobních údajů; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Tato možnost však nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v případě, že jsou osobní údaje nepřesné (v takovém případě trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů); je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů,;vaše osobní údaje nadále nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu svých práv, či vznesete námitku proti zpracování (v takovém případě trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět). Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit. Další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to na na adresu našeho sídla či elektronickou adresu.

Jak a kde můžete svá práva uplatnit

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Zareagujeme bez zbytečného odkladu. Nebudete-li s vyřízením spokojeni, můžete se samozřejmě obrátit na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz.

Sušenky neskladujeme (Ukládání cookies)

Webové stránky dimswim.cz neukládájí cookies soubory, které by obsahovaly osobní údaje.

Co vám můžeme zasílat (Obchodní sdělení)

Našim zákazníků můžeme prostřednictvím emailu zasílat obchodních sdělení za účelem tzv. přímého marketingu. Obchodní sdělení obsahují informace o našem zboží či s ním souvisejících akcích, slevách apod. Zasíláme je v přiměřené míře (1-4x měsíčně).

Zasílání obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odmítnout. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo zaslat email s žádostí od na adresu, ze které je obchodní sdělení zasláno.

Photo by ©maynka.cz

Ahoj, jsme Edita&Linda

Edita: Nadšená trenérka plavání, průvodkyně světem hudby, pečující pořadatelka výprav do přírody a táborů, neúnavná badatelka v různých pedagogických přístupech od miminek, přes puberťáky až po dospělé, milující maminka.

Linda: Vášnivá a rychlá čtenářka, milovnice odborné i dětské literatury, neúnavná pisatelka, kouzelnice se slovy v právním světě, zasloužilá závodní plavkyně, bazénová i oceánská plavčice, milující dvojmaminka.

+ 420 776 720 684

info@dimswim.cz