OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ledunka s.r.o.
IČO: 08783012,
se sídlem Na barikádách 449/35, Čakovice, 196 00 Praha 9,
zapsaná u Městského soud v Praze pod spisovou značkou C 325076
email: info@dimswim.cz
(„my“ popřípadě „prodávající“)
.

Co upravují tyto všeobecné obchodní podmínky?

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP”) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu dostupného na https://dimswim.cz/ („eshop“). Jednou smluvní stranou jsme my, druhou osoba, která nakupuje či žádá o zaslání ukázky zdarma („zákazník“).

Není-li dohodnuto jinak, nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto VOP.

Co je kupní smlouva a jak ji uzavřete?

Kupní smlouva znamená kupní smlouvu ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje produktů nabízených k prodeji na eshopu („zboží“) námi, jako prodávajícím, zákazníkovi, jako kupujícímu.

Kupní smlouva je uzavřena až naším potvrzením objednávky na emailovou adresu zákazníka. Uzavřením kupní smlouvy od nás zákazník kupuje zboží v množství v eshopu zvoleném a námi potvrzeném a zavazuje se nám zaplatit za zboží sjednanou cenu. Vystavení zboží na eshopu tedy není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží přechází na zákazníka momentem převzetí zboží.

Kolik a jak zaplatíte (Cena zboží a její úhrada)

Zákazník má právo zvolit způsob zaplacení kupní ceny za zboží z možností zobrazených v eshopu.

Ceny zboží jsou na eshopu uváděny včetně daní a veškerých poplatků. Nezahrnují případné náklady na dopravu, které se liší podle zvolené metody, dopravce a způsobu úhrady.

Případné slevy na zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Kdy a jak zboží dostanete (Doprava a dodací lhůty)

V případě využití dopravy zboží je zákazník povinen zaplatit nám náklady spojené s balením a doručením daného zboží ve výši uvedené v eshopu a potvrzení objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat zboží zákazníkovi v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání zboží uvedené v eshopu jsou pouze orientační.

Je-li zbožím digitální obsah, považuje se zboží za odevzdané okamžikem, kdy vám doručíme emailovou zprávu se souborem nebo s odkazem k jeho stažení.

Dostáváte něco zdarma? (Dary)

Na webových stránkách eshopu je možné požádat o bezplatné zaslání ukázky ve formě digitálního obsahu na zadaný email. S emailovými adresami a dalšími údaji nakládáme způsobem popsaným zde.

Poskytujeme-li zákazníkovi spolu s koupí zboží hmotný dar, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou. To znamená, že dojde-li k zániku kupní smlouvy (např. odstoupením), zaniká darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a zákazník je povinen nám spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dar.

Jde to vrátit? (Odstoupení od kupní smlouvy)

Jen zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. U více druhů zboží dodávaného zvlášť, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nám (jako prodávajícímu) musí být odesláno v této lhůtě.

Odstoupení od smlouvy může zákazník zaslat na adresu našeho sídla nebo na emailovou adresu info@dimswim.cz. Spolu s odstoupením zašlete číslo svého bankovního účtu pro vrácení ceny za zboží. Ta může být ze zákonných důvodů ponížena. Poštovné za doručení zboží zákazníkovi hradíme ve výši nejlevnější varianty poštovného. Vzorový text (formulář) pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zaslat nám zboží zpět na adresu našeho sídla na své náklady.

Pokud je zbožím digitální obsah (tedy nehmotný produkt jako například ekniha), nemá zákazník v souladu se zákonem právo od smlouvy odstoupit. Máte-li však k obdrženému zboží výhrady, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se najít cestu k vaší spokojenosti.

Co když je zboží vadné (Reklamační řád)

Odpovídáme za to, že je naše zboží při převzetí bez vad. Pokud se chyba přeci jen vloudí, má zákazník právo zboží reklamovat, s výjimkou případů, kdy před převzetím zboží věděl o jeho vadách anebo je sám způsobil.

Uplatit vady reklamací je možné bez zbytečného odkladu po jejich zjištěním, nejpozději do 24 měsíců od doručení zboží zákazníkovi. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy reklamované zboží obdržíme. Zákazník může požadovat jedno z následujících řešení reklamace:

  1. dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
  2. opravu zboží či výměnu jeho vadné části;
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nejsou-li výše uvedená řešení možná, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

Reklamace vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. O výsledku reklamace zákazníka informujeme, případně jej vyzveme k převzetí zboží.

Jak nakládáme s vašimi údaji

Ochrana údajů našich zákazníků je pro nás velice důležitá. Nakládání s osobními údaji popisujeme zde.

Co vám můžeme zasílat (Obchodní sdělení)

Více informací k nakládání s údaji zákazníku včetně ochrany osobních údajů najdete zde.

Kde si na nás můžete stěžovat (Mimosoudní řešení sporů)

Oprávněné stížnosti našich zákazníků se snažíme řešit k jejich spokojenosti. Neváhejte je proto směřovat v první řadě na nás. Nebudete-li však s naším řešením spokojeni, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), www.coi.cz, sídlící na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako na orgán příslušný pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Jakým právem se naše vztahy řídí (Rozhodné právo)

Tyto VOP, kupní smlouvy i darovací smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Od kdy se tyto VOP použijí (Účinnost VOP)

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1. ledna 2021.

Photo by ©maynka.cz

Ahoj, jsme Edita&Linda

Edita: Nadšená trenérka plavání, průvodkyně světem hudby, pečující pořadatelka výprav do přírody a táborů, neúnavná badatelka v různých pedagogických přístupech od miminek, přes puberťáky až po dospělé, milující maminka.

Linda: Vášnivá a rychlá čtenářka, milovnice odborné i dětské literatury, neúnavná pisatelka, kouzelnice se slovy v právním světě, zasloužilá závodní plavkyně, bazénová i oceánská plavčice, milující dvojmaminka.

+ 420 776 720 684

info@dimswim.cz